Menu

Cart

Regulamin

Regulamin portalu zamówień opału

I. Postanowienia ogólne
1) Administratorem oraz właścicielem portalu dostępnego pod adresem www.metal-ropczyce.pl jest firma P.U.H.” METAL” s.c. Jerzy Cesarz, Grzegorz Pawłowski, ul. Mickiewicza 127a, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-00-03-463, Regon: 690136446. Przedmiotem działalności portalu zamówień opału jest przyjmowanie zamówień na oraz sprzedaż detaliczna opału, za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego www.metal-ropczyce.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Warunkiem korzystania z portalu zamówień jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
2) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
Stosowanie zasad określonych w niniejszym Regulaminie ma także na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługi Transportowe i Handel Jerzy Cesarz 39 – 100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 127a, rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również działanie zgodne z celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Usługi Transportowe i Handel Jerzy Cesarz, 39 – 100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 127a, zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa”, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe

II. Definicje

a)
REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
PORTAL – strona internetowa zamówień dostępna pod adresem www.metal-ropczyce.pl
SPRZEDAWCA – F.H.U.” METAL” s.c. Jerzy Cesarz, Grzegorz Pawłowski, ul. Mickiewicza 127a, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-00-03-463
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty za pośrednictwem strony www.metal-ropczyce.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem strony www.metal-ropczyce.pl oferta zawarcia umowy kupna.
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze portalu
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w portalu www.metal-ropczyce.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zmawianiu produktów.
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w portalu zamówień.
TOWAR – każdy przedmiot oferowany za pośrednictwem portalu zamówień.
KONSUMENT – osoba fizyczna zamawiająca produkty za pośrednictwem portalu internetowego www.metal-ropczyce.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) z zakresu ochrony danych osobowych:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Jerzy Cesarz jako podmiot Usługi Transportowe i Handel Jerzy Cesarz, 39–100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 127a, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZWANY DALEJ ABI – OSOBA WYNACZONA PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, NADZORUJĄCA PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
USTAWA-ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
ROZPORZĄDZENIE- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
DANE OSOBOWE- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH- każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
PRZETWARZANIE DANYCH- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
SYSTEM INFORMATYCZNY- to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
SYSTEM TRADYCYJNY- to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze;
ZBIÓR NIEINFORMATYCZNY- każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony poza systemem informatycznym, w szczególności w formie kartoteki, skorowidza, księgi, wykazu lub innego zbioru ewidencyjnego,
ZABEZPIECZENIE DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM- to wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO- rozumie się przez to osobę lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi;
UŻYTKOWNIK- to upoważniony przez administratora danych osobowych lub administratora bezpieczeństwa informacji, wyznaczony do przetwarzania danych osobowych pracownika;
IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA (LOGIN)- ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
HASŁO - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
KIEROWNICTWO -do obowiązków kierownictwa należy zrozumienie oraz zapewnienie świadomości bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jego problematyki oraz wymagań.

III. Rejestracja
Rejestracja w portalu internetowym www.metal-ropczyce.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej , podając w nim swoje prawdziwe dane.
Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
Imię i nazwisko,
Adres,
Nr dowodu osobistego oraz nr. PESEL (podanie tych danych jest wymagane w celu uzyskania zwolnienia od akcyzy od wyrobów węglowych),
Telefon,
E-mail,
Hasło.
W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sprzedawcy.

IV. Zamówienia
Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Informacje o produktach na stronie internetowej, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący, zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Portalu, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
Sprzedający oświadcza, że sprzedawane towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściwości, cechy szczególne i przeznaczenie towarów opisane zostały na stronie internetowej sklepu.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
„Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, a następnie wybrać opcję „zamawiam” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia oraz ustala w porozumieniu z Klientem sposób oraz termin dostawy. Potwierdzenie zamówienia Klient otrzymuje telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.7:00-17:00. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

V. Akcyza na wyroby węglowe.
Ceny podane na Stronie nie uwzględniają podatku akcyzowego na wyroby węglowe w kwocie 30,46 zł netto .W przypadku zakupu na potrzeby ogrzewania gospodarstwa domowego następuje zwolnienie z tej opłaty oraz zostaje wystawiony Faktura imienna na której Kupujący potwierdza czytelnym podpisem że węgiel zostanie zużyty zgodnie z podstawą zwolnienia. Podmioty podlegające zwolnieniu z podatku akcyzowego zostały wymienione w ustawie o podatku akcyzowym art. 31a ust.1

 

VI. Sposób płatności
Płatności za nabyte w Portalu przez Klienta towary dokonywane są na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto w polskich złotych , zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. W związku z sprzedażą towaru wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wyrobów węglowych wystawiana jest wyłącznie faktura. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym przy składaniu zamówienia.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- przedpłata na konto bankowe,
- płatność przy odbiorze towaru.
Forma płatności zostaje ustalona po uzgodnieniu warunków odbioru i transportu .
W przypadku płatności przelewem czas dostawy może ulec wydłużeniu, dostawa zamówionego towaru po otrzymaniu wpłaty na konto. Klient dokonuje zakupu towaru według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

VII. Realizacja dostawy
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie pięciu dni od zamówienia, poinformuje o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
Termin realizacji zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie i trwa przeważnie od 2 do 7 dni. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie. Każdorazowo, po złożeniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji.

VIII. Reklamacje i Gwarancje
1. Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu kupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i przesłanie oświadczenia na adres: Jerzy Cesarz, ul. Mickiewicza 127a, 39-100 Ropczyce lub na adres email zamóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zachowania terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni.
2. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
3. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru Sprzedawcy przed jego upływem. Towary, co do których Konsument odstąpił od umowy należy zwrócić na adres: ul. Mickiewicza 107,39-100 Ropczyce.
4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Konsumenta płatność pomniejszony o koszt dostawy towaru. Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy lub gotówką w przypadku dostawy własnym transportem na skład .
5. Towary objęte są gwarancją .
6. Sprzedawane towary podlegają rękojmi i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad.
7. W przypadku zakupu towaru reklamacja będzie przebiegała następująco:
a) Kupujący zgłasza wadę towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres: zamóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia stwierdzenia wady.
b) Sprzedawca uzgadnia z Kupującym termin spotkania w celu sprawdzenia towaru,
c) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania miejsca i towaru w celu przeprowadzenia testu towaru,
d) jeśli problemy związane z spalaniem towaru będą wynikały z wady tkwiącej w towarze, Sprzedawca proponuje odbiór towaru oraz zwrot kosztów,
e) jeśli problemy związane ze spalaniem towaru będą wynikały z nieprawidłowo ustawionego pieca , niedrożnych kanałów spalinowych, itp. – koszt dojazdu oraz koszty z ewentualnym usunięciem usterki ponosi Kupujący
f) towar powinien być przygotowany przez Kupującego do odbioru w miejscu dogodnym do podjechania samochodem dostawczym
2. Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.
3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wilgotności towaru przed użyciem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pieców i innych urządzeń grzewczych, spowodowanych zawilgoceniem towaru.
4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej a wyglądem towaru dostarczonego, wynikającej ze zmiany formy graficznej opakowania nie stanowią podstawy reklamacji.
8. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura).
9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
10. Procedura reklamacyjna kończy się:
a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej lub nowy towar wolny od wad,
b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.

IX. Polityka prywatności
a) Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu zamówień jest właściciel strony.
Portal internetowy działa zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
b) Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
c) Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji zamówień zawieranych za pośrednictwem portalu internetowego.
d) Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem strony.
e) Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników
f) Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Usługi Transportowe i Handel Jerzy Cesarz 39 – 100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 127a,rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
g) Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
- poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
- integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
- rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
- integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
- dostępność informacji - rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
- zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych
h) Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych:
1) Zabezpieczenia organizacyjne
- sporządzono i wdrożono Politykę bezpieczeństwa;
- sporządzono i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Usługi Transportowe i Handel Jerzy Cesarz 39 – 100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 127a,
- wyznaczono ABI;
- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną;
- stworzono instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
- przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych;
- dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonując takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści, aby po dokonaniu usunięcia danych niemożliwa była identyfikacja osób.
2) Zabezpieczenia techniczne:
- wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci publicznej za pomocą ESET NOD32„ FIREWALL
- stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową ESETNOD 32
komputer zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła(indywidualnego hasła)

X. Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany . Klienci posiadający konto w Portalu, zostaną poinformowani o dokonanej zmianie Regulaminu w przesłanej drogą elektroniczną korespondencji. Klientowi przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności , w razie braku akceptacji zmian regulaminu.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę firmy.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
telefon: (17)2227780, 693126480,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pisemnie na adres: Jerzy Cesarz, ul. Mickiewicza 127a,39-100 Ropczyce
Nazwa portalu internetowego www.metal-ropczyce.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

PUH METAL S. C.

Jerzy Cesarz & Grzegorz Pawłowski

ul. Mickiewicza 107

39-100 Ropczyce

tel. +48 17 222 77 80

tel. kom. 693 126 480, 601 742 622

Pozostałe informacje

Log In or Register